Księgowość

Księgowość to podstawowy składnik rachunkowości, który odpowiada za rejestrację w ujęciu pieniężnym, a niekiedy ilościowym odpowiednich zdarzeń gospodarczych. Żeby można było ująć zdarzenia muszą one być odpowiednio udokumentowane i dotyczyć zmian w majątku jednostki gospodarującej oraz źródłach ich pochodzenia.

Księgowość uproszczona

Wszystkie podmioty tzw. samodzielne, spółki cywilne, spółki jawne zobowiązane sa do prowadzenia księgowości uproszczonej czyli księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu. Forma tej księgowości, z uwagii na brak odrębnej osobowości prawnej oznacza odpowiedzialność osobistą.

Pełna księgowość

Tzw. księgi rachunkowe czyli pełna księgowość wymagana jest w przypadku prowadzenia spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek aukcyjnych, fundacji, a także stowarzyszeń. Forma pełnej księgowości pozwala na odpowiedzialność do wartości sumy komandytowanych lub majątku osoby prawnej, która jest odrębna od kapitału zakładowego.

Główna księgowa

należy do jednej z najważniejszych osób w przedsiębiorstwie. Spoczywa na niej odpowiedzialność za ewentualne błedy w prowadzeniu księgowości. Każdy kto chce pełnić funkjcję głównej księgowej musi spełniać ustawowe wymogi:
  księgowość musi być obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem EFTA,
  księgowość nie ma ograniczonej zdolności do korzystania z czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
  księgowość nigdy nie była prawomocie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe,
  księgowość spełnia jeden z poniższych warunków:
   księgowość zakończyła edukację na kierunku ekonomicznym jednolitych studiów magisterskich, zakończyła edukację na kierunku ekonomicznym wyższych studiów zawodowych, ukończyła uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz może przedstawić praktykę w księgowości trwającą nie krócej niż trzy lata,
   księgowość ukońszenie średniej szkoły ekonomicznej i może przedstawić praktykę księgową nie krótszą niż sześcio letnią,
   księgowość występuje jako biegły rewident, charakteryzuje się posiadaniem świadectwa, które uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowyc lub posiada certyfikat księgowy.
Według ustawy o rachunkowości, główna księgowa posiada następujące obowiązki:
  księgowość sporządza dokumentację,
  księgowość sporządza ewidencję zdarzeń na podstawie prawidłowo wystawionych dodowód księgowych,
  księgowość prowadzi księgi rachunkowe w porządku chronologicznym i systematycznym, terminowo, rzetelnie i bezbłędnie,
  wykonuje okresowo ustalanie i sporządzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistych stanów aktywów i pasywów,
  księgowość wycenia aktywa i pasywa oraz ustala wynik finansowy,
  księgowość gromadzi, segreguje dowody księgowe według okreslonego wzorca.