Biała lista

Z dniem 1 września 2019 r. utworzono dostępny on-line rejestr podatników VAT tzw. „biała lista” czyli elektroniczny wykaz podatników VAT wraz z numerami ich kont firmowych.

Biała lista zawiera informacje o rachunkach bankowych podawanych przy zakładaniu działalności / spółki (do CEIDG, czy do KRS), bądź później aktualizowanych przez zgłoszenia NIP.

Link do weryfikacji danych na tzw "białej liście"

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

Od 01 stycznia 2020 r transakcje powyżej 15 000,00 złotych brutto z muszą być wpłacane wyłącznie na konta bankowe, które są w wykazie.

Nowe przepisy przewidują, że zapłata na inny rachunek niż wskazany w rejestrze VAT może skutkować:

 

  • brakiem możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu takiej zapłaty;

  • odpowiedzialnością solidarną z wystawcą faktury za niezapłacony VAT z faktury opłaconej na inny rachunek.

 

Transakcje, których mogą dotyczyć sankcje:

 

  • gdy drugą stroną jest przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT-czynny (obecność podmiotu w wykazie w charakterze podatnika VAT zwolnionego nie łączy się z sankcjami);

  • których wartość przekracza 15.000 zł (chodzi o kwotę brutto);

 

Zawiadomienie o płatności na inny rachunek bankowy niż wykazany w Wykazie

 

Jeżeli podatnik dokona płatności na inny rachunek bankowy niż wskazany w Wykazie, może mimo to zachować prawo do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów (oraz uwolnić się od ryzyka odpowiedzialności solidarnej).

Będzie to miało miejsce wówczas, jeśli w ciągu trzech dni kalendarzowych od dnia zlecenia przelewu podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.