Diety, ryczałty

Diety krajowe:

Pierwsza doba:

- 0 zł za podróż trwającą poniżej 8 godzin
- 15,00 za podróż trwającą od 8 do 12 godzin
- 30,00 za podróż trwającą powyżej 12 do 24 godzin

Następne doby:

- 30,00 zł za każda dobę
- 15,00 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin
- 30,00 zł za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 godzin

Dieta nie przysługuje:

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 rozporządzenia;
2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
Pełną wysokość diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie - 25% diety;
2) obiad - 50% diety;
3) kolacja - 25% diety.
W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, zmniejszenie wysokości diety stosuje się odpowiednio.

Diety zagraniczne:

Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.
 W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

Obliczanie należności z tytułu diet:

- każda pełna doba podróży - 100 % diety :
- niepełna doba podróży trwająca do 8 godzin - 1/3 diety;
- niepełna doba podróży trwająca ponad 8 do 12 godzin - 1/2 diety;
- niepełna doba podróży trwająca ponad 12 godzin - 100 % diety.

Jesli pracownikowi zapewnionow czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety.
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 15% diety;
2) obiad - 30% diety;
3) kolacja - 30% diety.
Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety.

 

Ryczałty samochodowe - stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Okres obowiązywania

Samochód osobowy o pojemności skokowej

do 900 cm 3

powyżej 900 cm 3

Od 14 listopada 2007 r.

0,5214 zł

0,8358 zł

Okres obowiązywania

Motocykl

Motorower

Od 14 listopada 2007 r.

0,2302 zł

0,1382 zł