Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek

JPK – nowy obowiązek dla podatników
Jednolity Plik Kontrolny – jest zbiorem danych, tworzonych z systemów informatycznych podmiotów gospodarczych poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.
Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.
Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:
1 lipca 2016r. – duże podmioty
1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z ostatnich lat obrotowych ( 2014 lub 2015):
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub
suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z ostatnich lat obrotowych ( 2014 lub 2015):
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub
suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z ostatnich lat obrotowych ( 2014 lub 2015):
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub
suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Wyrażone w euro wielkości przelicza się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP  w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:
od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.