Mechanizm podzielonej płatności od 01.11.2019

Od 01-11-2019 wchodzą bardzo ważne zmiany w podatku VAT.
Towary i usługi objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem będę opodatkowane  właściwą stawką VAT oraz objęte obowiązkową podzieloną płatnością , czyli obowiązkiem wpłaty na wydzielone konto VAT.
Obowiązkowa "podzielona płatność " (split payment) dotyczy towarów i usług wymienionych w załaczniku nr 15 jeśli kwota transakcji (niezależnie od wynikających z niej płatności)  jest równa lub przekracza 15 000 zł brutto.
Sprzedawca - ma wówczas obowiązek zamieścić na fakturze - adnotację "mechanizm podzielonej płatności"  ( dokładnie te słowa - bez skrótów MPP lub innych) 
Nabywca - ma obowiązek zapłacić za towary i usługi objęte tą metodą na wydzielone konto VAT.
 

W świetle ustawy o VAT jednolita gospodarczo transakcja oznacza transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów i usług wymienionych w załaczniku nr 15, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się także transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, w przypadku gdy okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tego rodzaju towarami.

Część transakcji ( o wartości poniżej 15000 zł brutto) objętych aktualnie odwrotnym obciążeniem , nie będzie objęta obowiązkową podzieloną płatnością.
Nabywca takich towarów i usług może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności i dzięki temu ochronić się przed odpowiedzialnością podatkową w sytuacji gdy nieuczciwy sprzedawca nie wpłaciłby kwoty podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego.
 
Za niezastosowanie się do w/w przepisów grożą obu stronom sankcje -nałożenie przez US dodatkowej kwoty stanowiącej  30 % kwoty podatku wykazanego na fakturze lub fakturach.
W przypadku usług budowlanych nie ma już żadnego znaczenia czy strona jest generalnym wykonawcą czy podwykonawcą.
Przepisy o "podzielonej płatności" mają zastosowanie w relacjach firma-firma (B2B) , nie dotyczą więc sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności.