Ważne terminy

Ważne terminy

15 września 2016 r.

 • VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28 Programy WPR składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28 UE WPR skladane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
 • ZUS DRA i raporty imienne za miesiąc poprzedni
 • III rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • II rata podatku od środków transportowych

18 września 2016 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez izby skarbowe

21 września 2016 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • CIT-5
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR składane przez dysponentów części budżetowych

22 września 2016 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego