Oferta

Nasze biuro rachunkowe A!Konto Kraków świaczy usługi w zakresie:

  biuro rachunkowe Kraków prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  usługi księgowe Kraków prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  usługi rachunkowe Kraków ewidencji ryczałtu,
  biuro rachunkowe Kraków pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
  biuro rachunkowe Krakow pomocy przy zakładaniu i likwidacji firm.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dokonywanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie ewidencji VAT,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracje podatkowych,
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego w Krakowie!